• RU
  • icon На проверке: 40
Меню

Автоматическая коробка передач VOITH 864.3 для автобуса

  • Добавлен: 03.03.2012
  • Размер: 668 KB
  • Закачек: 1
Узнать, как скачать этот материал

Описание

В архиве только чертеж общего вида

Состав проекта

icon
icon
icon voith.dwg
icon Якостно оразмеряване на механичната част на хидротрансмисията.doc

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon voith.dwg

voith.dwg

icon Якостно оразмеряване на механичната част на хидротрансмисията.doc

Якостно оразмеряване на механичната част на хидротрансмисията
Определяне на предавателните числа и якостно изчисляване на зъбните колела.
Ъгловите скорости ’ и ” са показани на кинематичната схема на трансмисията по-долу. За намирането на използвам следните зависимости:
Според кинематичната схема използвам следните зависимости за определяне на параметрите необходими за построяване на кривата на Fk1:
к=’; сл=1; в=”; за диференциалният механизъм (Д)
к=0 ; сл=2; в=”; за турбинният планетен редуктор (ТР)
сл + α. к =(1 + α). в
Построяване на товатната характеристика на хидротрансформатора.
Плътност на хидравличната течност ρ=0880 [kgm3]
Диаметър на циркулиращият кръг на хидротрансформатора D = 0360 [m]
е ъгловата скорост на коронното колело от диференциалния механизъм a 1 е ъгловата скорост на слънчевото колело от същия механизъм. Ъгловата скорост на водилото е H.
=0.434.438.32.0507.1524=4.7 където:
е предавателното число на диференциалният механизъм.
е максималното предавателно число на хидротрансформатора което се постига при коефициент на трансформация на въртящият момент kx не по-малък от kx=1.
e отношението на короната от турбинният редуктор към слънчевото колело от редуктора за заден ход.
е отношението ъгловата скорост на слънчевото колело към тази на водилото от планетния редуктор за заден ход.
Кинематична схема на проектираната трансмисия:
С1 С2 и С3 са съединители
В1 В2 и ВХТ са спирачки
Уточняване броя на зъбите на зъбните колела и броя на сателитите за диференциалния механизъм:
Условие за съосност:
Където е броят на сателитите
Условие за съседство:
Определяне на силите в зацепването
Избирам материал за изработване на зъбните колела цементуема
Якостно изчисляване на диференциалният механизъм.
=1400.106 Pa – допустимото контактно напрежение за
=0 26 – относителната широчина на зъбите.
Е= 21.1011Pa е модулът на линейна деформация.
b1=y1.aw=026.00848.cos280=00195m – широчината на зъба в нормално сечение.
където r – радиус на кривината на зъбния профил.
Проверка на зъбите на огъване.
От таблица [3] отчитаме:
Напрежение на огъване
Допустимото напрежение е sОГ=600.106Pa
Други геометрични параметри
Диаметър на върховата окръжност.
Диаметър на петовата окръжност.
Уточняване броя на зъбите на зъбните колела и броя на сателитите за планетния редуктор при турбинното колело:
Якостно изчисляване на планетния редуктор към турбината.
Уточняване броя на зъбите на зъбните колела и броя на сателитите за планетния редуктор за заден ход:
Където е броят на сателитните колела
Оразмеряване на фрикционните елементи в предавателната кутия.
Изчислителната схема на триещ съединител е следната:
R е външен триещ радиус;
r е вътрешен триещ радиус;
F е аксиалната сила на притискане.
Момента който може да предаде съединителя се определя по формулата:
е средния радиус на триене
за еднородни триещи двойки
за смесени триещи двойки
е коефициент отчитащ отслабването на аксиалната сила
е коефициент на триене между триещите се повърхнини
е коефициент на триене в шлицевите връзки ()
е броя на двойките триещи се повърхнини
Коефициентите Кv и Кf и Кz са избрани според [2] а К е коефициент на сигурност.
За съединители С1; С2 ; С3: ; ; ;;
За спирачка В1: ; ; ;
За спирачка В2: ; ; ;
Най-натоварените лагери в планетните предавки са тези на сателитите тъй като там силите са най-големи. За конструкцията която разглеждам те са плъзгащи. Относителната честота на въртене на сателитите спрямо водилото се определя по формулата:
Под дълготрайност на търкалящ лагер се разбира броят на завъртанията които едната гривна прави спрямо другата до началото на разрушаване на някоя от тях в следствие умора на материала. Дълготрайноста се означава с и се измерва в милиони завъртания.
Основна динамична товароносимост на търкалящ лагер е стационарното натоварване при което лагерът достига дълготрайност (един милион завъртания).
Където е еквивалентното динамично натоварване
За радиални ролкови (иглени) лагери
Дълготрайноста в часове може да се определи от формулата:
и за дълготрайноста се получава
Й. Димитров; Н. Велев. Проектиране конструиране и изчисляване на трактора. “Техника 1981”
Евгений П. Морчев Проектиране и конструиране на автомобила. “Техника 1991”
Д. Семов; Н. Иванов; Д. Лозанов. Автомобили трактори и кари. “Техника 1992”
Ю. Н. Лаптев Автотракторньие гидротрансформаторьие. “Машиносроение 1973”
Петър И. Ценов; Д. Карадимитров и колектив. Ръководство за курсово проектиране по теория на механизмите и машините. “Техника 1988”
Н Николов; Г Димчев и колектив. Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи. “Техника 1992”
up Наверх